Aanmelden op Tarcisius

 

Is uw kind 3 jaar en oriënteert u zich op een basisschool? 
Of zoekt u voor uw schoolgaande kind een andere basisschool?

Maak dan een afspraak voor een oriënterend gesprek en een rondleiding. 
Neem contact op via 045 5714263.

Over de aanmelding:
Op onze school wordt er voorafgaand aan de aanmelding een kennismakingsgesprek met ouders gevoerd. Indien ouders beslissen om tot aanmelding over te gaan, vullen zij het aanmeldformulier in.

Als uw kind tussentijds instroomt nemen wij, voorafgaand aan het besluit tot toelating, altijd contact op met de vorige basisschool. Op basis van de onderwijsbehoeften bekijken we of basisschool Tarcisius een passende plek is. Zie hiervoor ook het schoolondersteuningsprofiel op de pagina Passend Onderwijs.

Hoewel onze school een katholieke signatuur heeft, worden in principe leerlingen van elke geloofsovertuiging bij ons toegelaten. Ouders die hun kind bij ons aanmelden dienen de identiteit en de traditie van de school te onderschrijven c.q. te respecteren.

Wij nemen geen leerling aan van een andere school als uit informatie van die school en/of testgegevens blijkt dat er een verwijzing naar een school voor speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs is.
De beslissing over toelating van leerlingen berust volgens de wet bij het bevoegde gezag (het bestuur van de school). In de dagelijkse praktijk ligt deze beslissingsbevoegdheid bij de directeur. 
 

Delen: